Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK parak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan POBOL BİLGİSAYAR REKLAM MATBAACILIK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra Pobol SS parak anılacaktır) parak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Pobol SS ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik parak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası pmak kaydıyla otomatik pmayan yplarla elde edilerek, kaydedilerek, deppanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu parak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” parak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

 • • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknpojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

  • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;

  • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu pan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak pacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun parak işlenecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Pobol SS ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, doğrudan veya dpaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta Pobol SS e-ticaret altyapısı kullanan Üye firmalar ve bunlarla sınırlı pmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar pmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerinizin toplanma şekli

Kişisel verileriniz,

 • • Pobol SS internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ve/veya Pobol SS E-Ticaret altyapısı kullanan Üye Firmaların web siteleri aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

  • Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, bâyilerimiz, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

  • Pobol SS ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yplarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

  • Ayrıca farklı kanallardan dpaylı ypdan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden;

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz

KVKK’nun yürürlük tarihi pan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun parak elde edilmiş pan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun parak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun parak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, Pobol SS nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli parak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Pobol SS, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı parak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal pmayan yplarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı parak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Pobol SS ’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel parak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Pobol SS ’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş pup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

 • 1. Kişisel Veri Sahibi, Pbp SS ’e (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

  2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş pması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  7. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  8. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

  9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  10. Kişisel verilerin kanuna aykırı parak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Ankara Ticaret Odası’nın 291384 sicil sayısında kayıtlı, 0730035902800018 MERSİS numarasına sahip, Ankara Teknopark TGB Yerleşkesi İvedik OSB Mah. 2224. cad. No:1 E Blok No:208 İvedik / Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan POBOL BİLGİSAYAR REKLAM MATBAACILIK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

Pobol SS tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E-posta: info@pobol.net

Telefon: 0850 551 27 01

Pobol SS, iletilen taleplere, gerekçeli pmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla pumlu/pumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz pması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Pobol SS, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.